sâmbătă, 4 decembrie 2010

Idei preconcepute despre alimente Partea II-a

Am publicat in partea I-a cateva din miturile despre alimente care pot fi citite in original pe situl lui Joe Barkson, Chef-ul la care sunt abonata inca de pe la inceputurile mele internautice (ca sa respect adevarul istoric, sotul meu era abonat, renuntand la folosirea calculatorului de raul meu, nemaiavand acces la el din cauza ca l-am acaparat mi-a ramas mie abonamentul lui) . Continui publicarea catorva din aceste mituri si traducerea lor, mentionand ca am folosit ca ajutor Google Translate.


Food Myth #6 - Fruit juices are an essential part of a healthy diet
Everyone knows that fruits and vegetables are essential to a healthy diet, but the same cannot be said for fruit juices. While fruits contain vitamins, minerals, and fiber (remember, fiber is our friend), most fruit juices contain little more that water and sugar. Okay, so some of the sugar may be natural, but you would be amazed at how many fruit juices on the market contain added sugars, especially in the form of the ubiquitous high-fructose corn syrup. Unfortunately, advocating fruit juices as part of a healthy diet is tantamount to touting Coca Cola as a healthy drink. Eat your fresh fruits, but leave the bottled, jarred, and boxed fruit juices on the supermarket shelves.


Mitul nr 6
Sucurile de fructe sunt o parte esenţială a unei diete sanatoase
Toată lumea ştie că fructele şi legumele sunt esenţiale pentru o dietă sănătoasă, dar acelaşi lucru nu poate fi spus despre sucurile de fructe. În timp ce fructele contin vitamine, minerale, si fibre (amintiţi-vă, fibra este prietenul nostru), cele mai multe sucuri de fructe conţin  puţin mai mult decat apă şi zahăr. Ok, deci unele zaharuri pot fi naturale, dar ati fi uimiti sa aflati de cât de multe sucuri de fructe pe piaţă conţin adaos de zahăr, în special sub formă de omniprezentul  sirop de porumb cu inalt continut de fructoză. Din păcate, pledând pentru sucurile de fructe  ca parte a unei alimentaţii sănătoase este echivalent cu a proclama Coca Cola ca o băutură sănătoasă. Mancati fructe proaspete  dar lasati sucurile imbuteliate, la borcan, sau la cutie pe rafturile supermarketurilor.

Food Myth #7 - A calorie is a calorie is a calorie...
Actually, this one is basically true. A calorie is defined as a unit of energy, or as Wikipedia puts it, "The kilogram calorie, large calorie, food calorie, Calorie (capital C) or just calorie (lowercase c) is the amount of energy required to raise the temperature of one kilogram of water by one degree Celsius." Americans usually use the term calorie, and most other English speakers prefer the term kilocalorie, but they are both units of energy. When used in reference to food, calories represent the amount of energy provided by the food that is available to our bodies. So, from a technical standpoint, a calorie (or kilocalorie) is a calorie (or kilocalorie) is a calorie (or... you get the idea.)
However, some calories are better than others. Some of the things we eat and drink provide energy in the form of calories and little or nothing else in the way of nutrition. Foods that fall into this category include all sugars (glucose, sucrose, fructose, dextrose, maltose, and all the other -oses) and alcohol. So when you eat or drink things that are primarily sugar (most soft drinks and fruit juices) or alcohol (especially distilled liquors such as whisky and vodka), you are pumping calories into your body and receiving nothing (or very little) of nutritional value.
On the other hand, if you consume the same number of calories in the form of fruits, vegetables, meats, seafood, dairy products, and even such "taboo" foods as fats and complex carbohydrates, you are consuming valuable nutrients including proteins, amino acids, phytochemicals, vitamins, minerals, antioxidants, micronutrients, and tons of other good stuff along with the calories.
Whether you think of them as "good" calories and "bad" calories, or "smart" calories and "dumb" calories, not all calories are treated in the same way by our bodies, so even though all calories are equal in terms of energy potential, it is clear that some calories are more equal than others from a nutritional standpoint.


Mitul # 7
O calorie este o calorie este o calorie ...
De fapt, aceasta este, în principiu adevărat. O calorie este definită ca o unitate de energie, sau cum spune Wikipedia "Caloria kilogram, caloria mare, caloria din alimente, Caloria (cu C mare) sau doar caloria (cu c mic) este cantitatea de energie necesară pentru a ridica temperatura unui kilogram de apă cu un grad Celsius. "Americanii folosesc de obicei termenul de calorie şi majoritatea vorbitorilor de limba engleza din alte tari preferă termenul de kilocalorie, dar ele sunt ambele unităţi de energie. Atunci când este utilizata cu referire la produsele alimentare, caloria reprezintă cantitatea de energie furnizată de alimente care este disponibila pentru corpurile noastre. Deci, dintr-un punct de vedere tehnic , o calorie (sau kilocalorie) este o calorie (sau kilocalorie) este o calorie (or. .. ati prins ideea.) Cu toate acestea, unele calorii sunt mai bune decât altele. Unele dintre lucrurile pe care le mâncam şi le bem furnizeaza energie în formă de calorii si putin sau nimic altceva în materie de nutriţie. Alimentele care se încadrează în această categorie includ toate zaharurile (glucoză, zaharoză, fructoză, dextroză, maltoză, precum şi toate celelalte-oze) şi alcool. Deci, atunci când mâncam sau bem lucruri care sunt în primul rând zaharuri (cele mai multe bauturi racoritoare si sucuri de fructe) sau alcool (mai ales soluţii distilate, cum ar fi whisky si votca), va pompati calorii in corpul vostru şi primiti nimic (sau foarte puţin) din valoarea nutritivă.
Pe de altă parte, dacă veti consuma acelasi numar de calorii sub formă de fructe, legume,
carne, fructe de mare, produse lactate, chiar şi produse alimentare "tabu", cum are fi grăsimi şi glucide complexe, consumati elemente nutritive valoroase, inclusiv proteine, aminoacizi, fitochimicale, vitamine, minerale, antioxidanti, micronutrienti, şi de tone de alte lucruri bune împreună cu caloriile.
Fie că vă gândiţi la ele ca niste calorii "bune" şi  calorii "rele", sau  calorii "inteligente" şi calorii "proaste", nu toate caloriile sunt tratate în acelaşi mod de către organele noastre, astfel încât, chiar dacă toate calorii sunt egale în ceea ce priveşte potenţialul de energie, este clar că unele calorii sunt mai egale decat altele din punct de vedere nutriţional.

Food Myth #8 - You shouldn't wash mushrooms because they'll soak up water like little sponges
This food myth has been addressed by many people in many forums, yet it persists. First of all, like most of the foods we eat, mushrooms are about 80 percent water in the first place, so would it really be so bad if they soaked up a little more water when you wash them? I think not. The simple truth is they don't soak up any more water when rinsed than broccoli does.
This was demonstrated by Harold McGee, author of "On Food and Cooking - The Science and Lore of the Kitchen." He soaked six ounces of mushrooms in water for five minutes. When he drained them and weighed them again, he found to they had gained about 1/4 ounce, or 1 1/2 teaspoons of water. The cooks at America's Test Kitchen repeated his experiment and subjected six ounces of broccoli to the same procedure as well. They found that the broccoli had gained the same amount of weight in water and reasoned that the gain in weight in both cases was due to water clinging to the surface. They both "absorbed" the same amount of water, and no one has ever warned against washing broccoli because it will soak up water.
So go ahead and wash your mushrooms before you eat them, unless you really want to add a little bit of the "stuff" they grow in to your diet. Do be sure to wash them immediately prior to using them because a little additional moisture will cause the mushrooms to become unpleasantly slimy, but that has nothing to do with absorbing water.


Mitul # 8
Nu trebuie să se spele ciupercile, deoarece acestea vor absorbi apa ca niste bureţei
Acest mit  a fost abordat de către mulţi oameni în mai multe forumuri, dar acesta persistă. Mai întâi de toate, la fel ca majoritatea alimentele pe care le mâncam, ciupercile sunt aproximativ 80 de apa la sută inainte de toate, aşa ar fi într-adevăr aşa de rău în cazul în care au absorbit un pic mai mult apă, atunci când le spălaţi? Cred că nu. Adevărul simplu este că nu vor absorbi mai multa apa  decât atunci când spalati broccoli.
Acest lucru a fost demonstrat de către Harold McGee, autorul "Despre Mancare si Gatit -. Ştiinţa şi folclor in bucătărie" El a introdus şase uncii de ciuperci în apă timp de cinci minute. Când le-a scurs şi le-a cântărit din nou, a vazut ca au câştigat aproximativ 1 / 4 uncii, sau 1, 1 / 2 lingurite de apa. Bucatarii de la  America's Test Kitchen au repetat experimentul său şi au supus şase uncii de broccoli la aceeaşi procedură. Ei au descoperit că broccoli a câştigat aceeaşi cantitate de greutate în apă şi au motivat că, câştigul în greutate, în ambele cazuri sa datorat apei care s-a agăţat de suprafaţă alimentelor. Amândoua au "absorbit" aceeaşi cantitate de apă, şi nimeni nu ne-a avertizat ca nu e bine sa spalam broccoli, deoarece va absorbi apa.
Aşa că, mergeţi mai departe şi spalăti ciupercile dumneavoastră înainte de a le mânca, asta dacă nu  vreti să adăugaţi niste "chestii", care cresc in ele la dieta voastra. Asigurati-va ca le spalati chiar imediat înainte de a le utiliza, deoarece o umiditate  suplimentara va face ca ciupercile sa devina in mod neplăcut lipicioase si alunecoase, dar asta nu are nimic de-a face cu absorbţia de apă.

Food Myth #9 - You absolutely, positively must drink at least eight glasses of water every day
I have already written about this myth at great length in my critically acclaimed essay "All About Water," but I could hardly do a thorough job of exploring common food myths without taking a good close look at it now, could I? I thought not.
Rather than going into great detail here, I'll just give you the short version: It is true that most people require about two liters (two quarts) of water per day. What this myth ignores is the fact that most of us get plenty of water without having to drink eight glasses of the stuff. This is because all of the water in the foods we eat and all the water in the drinks we drink counts as part of that two liters. Most of the foods we eat are composed primarily of water, and most of the things we drink are almost entirely water, so getting your two liters a day is really pretty easy. For more information on the origins of this myth and the water content of some of the things we eat and drink, please see "All About Water."


Mitul # 9
Trebuie absolut, pozitiv  să bem cel putin opt pahare de apă în fiecare zi
Am scris deja despre acest mit pe larg, în aclamatul meu  eseu "Totul despre apă," dar as putea  cu greu  aprofunda  explorarea miturilor comune despre alimentare fără a  privi atent la asta acum, nu-i asa? Asa am crezut si eu.
Mai degrabă decât a merge în detaliu aici, am să vă dau doar versiunea pe scurt: Este adevărat că cei mai mulţi oameni nevoie de aproximativ doi litri  de apa pe zi. Ceea ce ignoră acest mit este faptul că majoritatea dintre noi consuma o multime de apă, fără a fi nevoie să bea opt pahare de apa. Acest lucru se datorează faptului că toată apa din alimentele pe care le mâncam şi toată apa din băuturile pe care le bem contează ca parte a acelor doi litri. Cele mai multe dintre alimentele pe care le mancam sunt compuse în principal din apă, şi cele mai multe din lucrurile pe care le bem sunt aproape în întregime apă, asa ca a obtine doi litri pe zi, este într-adevăr destul de uşor. Pentru mai multe informaţii cu privire la originea acestui mit şi conţinutul de apă al unora dintre lucrurile pe care le mâncăm şi le bem, vă rog să consultaţi "Totul despre apă."

Niciun comentariu: