joi, 1 aprilie 2010

Noua valoare a lui pi

Acum cativa ani am primit de la o nepoata de peste mari si tari (ocean, de fapt) un email despre o lege care ar fi aprobat o noua valoare a lui pi. Pt ca emailul e lung mi-a cam luat ceva timp sa-l traduc, am folosit, strambandu-ma de ras, si serviciile lui Google Translate la un moment dat.

NMSR Reports, Vol. 4, No. 4, April 1998
Alabama Legislature Lays Siege to Pi
By April Holiday
The Associalized Press

HUNTSVILLE, Ala. -- NASA engineers and mathematicians in this high-tech city are stunned and infuriated after the Alabama state legislature narrowly passed a law yesterday [March 30, 1998] redefining pi, a mathematical constant used in the aerospace industry. The bill to change the value of pi to exactly three was introduced without fanfare by Leonard Lee Lawson (R, Crossville), and rapidly gained support after a letter-writing campaign by members of the Solomon Society, a traditional values group. Governor Guy Hunt says he will sign it into law on Wednesday.

HUNTSVILLE, Ala. --Inginerii si matematicienii de la NASA din acest oras high-tech sunt uluiti si infuriati dupa ce legislatura statului Alabama a trecut ieri o lege la o diferenta mica de voturi [30 martie 1998] redefinind pi, o constanta matematica folosita in industria aerospatiala. Legea care schimba valoarea lui pi exact la 3 a fost introdusa pe sest de Leonard Lee Lawson (Republican, Crossville) si a castigat rapid sprijin dupa o campanie de trimitere de scrisori de catre membrii Solomon Society, un grup care sustine valorile traditionale. Guvernatorul Guy Hunt spune ca o va promulga miercuri.

The law took the state's engineering community by surprise. "It would have been nice if they had consulted with someone who actually uses pi," said Marshall Bergman, a manager at the Ballistic Missile Defense Organization. According to Bergman, pi (p) is a Greek letter that signifies the ratio of the circumference of a circle to its diameter. It is often used by engineers to calculate missile trajectories.
Prof. Kim Johanson, a mathematician from University of Alabama, said that pi is a universal constant, and cannot arbitrarily be changed by lawmakers. Johanson explained that pi is an irrational number, which means that it has an infinite number of digits after the decimal point and can never be known exactly. Nevertheless, she said, pi is precisely defined by mathematics to be "3.14159, plus as many more digits as you have time to calculate".


Legea a luat comunitatea inginerilor din acest stat prin surprindere. "Ar fi fost bine daca s-ar fi consultat cu cineva care chiar foloseste pi", a spus Marshall Bergman, un director la Ballistic Missile Defense Organization (Organizatia de aparare impotriva rachetelor balistice). Conform lui Bergman,pi este o litera greceasca, care defineste raportul dintre circumferinta unui cerc si diametrul sau. Este folosita adesea de ingineri pt a calcula traiectoria rachetelor. Profesorul Kim Johanson, matematician la University of Alabamaspune ca pi este ocinstanta universala,si nu poate fi schimbata arbitrar de legiutori. Johanson a explicat ca pi este un nr irational, ceea ce inseamna ca are o infinitate de zecimale dupavirgula si ca niciodata nu poate ficunoscut exact. Totusi,spune el, pi este definit precis de matematicieni ca fiind "3.14159, plus cat de multe zecimale aveti timp sa calculati"

"I think that it is the mathematicians that are being irrational, and it is time for them to admit it," said Lawson. "The Bible very clearly says in I Kings 7:23 that the altar font of Solomon's Temple was ten cubits across and thirty cubits in diameter, and that it was round in compass."
Lawson called into question the usefulness of any number that cannot be calculated exactly, and suggested that never knowing the exact answer could harm students' self-esteem. "We need to return to some absolutes in our society," he said, "the Bible does not say that the font was thirty-something cubits. Plain reading says thirty cubits. Period."


"Cred că exista matematicieni care sunt irationali, si este timpul pentru ei să admită asta", a spus Lawson. "Biblia spune foarte clar în I Regi 7:23 că bazinul din altarul Templului lui Solomon a fost peste zece coţi de la o latura la alta şi treizeci de coţi în diametru, şi că era de forma rotunda".
Lawson a pus sub semnul întrebării utilitatea oricarui număr care nu poate fi calculat exact, şi a sugerat că, neştiind niciodată răspunsul exact ar putea dăuna autoaprecierii elevilor. "Avem nevoie sa ne intoarcem la unele valori absolute în societatea noastră", a spus el, "Biblia nu spune că Bazinul era de treizeci de coti si ceva. Lectura pur si simplu spune de treizeci de coţi. Punct."


Science supports Lawson, explains Russell Humbleys, a propulsion technician at the Marshall Spaceflight Center who testified in support of the bill before the legislature in Montgomery on Monday. "Pi is merely an artifact of Euclidean geometry." Humbleys is working on a theory which he says will prove that pi is determined by the geometry of three-dimensional space, which is assumed by physicists to be "isotropic", or the same in all directions.

Stiinta sprijina parerea lui Lawson, explica Russell Humbleys, un tehnician de propulsie la Marshall Spaceflight Center care a aparut in fata legislativului din montgomery luni ca sa sprijine aceasta lege. "Pi este doar un artificiu folosit in geometria euclidiana." Humbley lucreaza la o teorie care zice el ca va dovedi ca pi este determinat de geometria spatiului tridimensional, care este considerat de catre fizicieni ca fiind "izotropic", adica avand aceleasi proprietati in toate directiile.

"There are other geometries, and pi is different in every one of them," says Humbleys. Scientists have arbitrarily assumed that space is Euclidean, he says. He points out that a circle drawn on a spherical surface has a different value for the ratio of circumference to diameter. "Anyone with a compass, flexible ruler, and globe can see for themselves," suggests Humbleys, "its not exactly rocket science."
Roger Learned, a Solomon Society member who was in Montgomery to support the bill, agrees. He said that pi is nothing more than an assumption by the mathematicians and engineers who were there to argue against the bill. "These nabobs waltzed into the capital with an arrogance that was breathtaking," Learned said. "Their prefatorial deficit resulted in a polemical stance at absolute contraposition to the legislature's puissance."

"Există alte geometrii, şi PI este diferită în fiecare dintre ele", spune Humbleys. Oamenii de stiinta au presupus în mod arbitrar că spaţiul este euclidian, spune el. El subliniază că un cerc tras pe o suprafaţă sferică are o valoare diferită pentru raportul dintre circumferinţa si diametru. "Oricine cu un compas, o ruleta, precum şi o sfera poate constata asta cu proprii ochi," sugerează Humbleys, "nu este vorba despre stiinta contruirii rachetelor.."
Roger Learned, un membru al Societăţii lui Solomon, care a fost în Montgomery să sprijine proiectul de lege, este de acord. El a spus că pi nu este nimic mai mult decât o afirmatie a matematicienilor si inginerilor, care au fost acolo pentru a argumenta împotriva proiectul de lege. "Acesti nababi danseaza in capitala cu o aroganţă care a fost uluitoare,", a spus învăţate. "Deficitul lor preliminar a dus la o atitudine polemică, in contrast absolut cu puterea legislativa."

Some education experts believe that the legislation will affect the way math is taught to Alabama's children. One member of the state school board, Lily Ponja, is anxious to get the new value of pi into the state's math textbooks, but thinks that the old value should be retained as an alternative. She said, "As far as I am concerned, the value of pi is only a theory, and we should be open to all interpretations." She looks forward to students having the freedom to decide for themselves what value pi should have.
Robert S. Dietz, a professor at Arizona State University who has followed the controversy, wrote that this is not the first time a state legislature has attempted to redefine the value of pi. A legislator in the state of Indiana unsuccessfully attempted to have that state set the value of pi to three. According to Dietz, the lawmaker was exasperated by the calculations of a mathematician who carried pi to four hundred decimal places and still could not achieve a rational number.

Unii experti in educatie cred ca legea va afecta modul in care va fi predata martematica copiilor din Alabama. Un membru al consiliului scolar, Lily Ponja, abia asteapta sa introduca noua valoare a lui pi in manualele de matematica ale statului, dar crede ca ar trebui pastrata si vechea valoare a lui pi ca o alternativa. Ea spune " In ce ma priveste, valoarea lui pi e doar o teorie, si ar trebui sa fimdeschisi la toate interpretarile." Ea e de parere ca ar trebui sa li se lase elevilor libertatea de a decide ce valoare a lui pi vor folosi. Robert S. Dietz, profesor la Arizona State Universitycare a urmarit controversa spune ca nu e prima data cand legislatura unui stat a incercat sa redefineasca valoarea lui pi ca fiind trei. Un legiuitor din Indiana a incercat fara succes sa determine statul sa stabileasca valoarea lui pi la trei. Conform lui Dietz, legiuitorulera exas[erat de calculele unui matematician care ajunsese cu valoarea lui pi pana la 400 de cifre dupa virgula si tot nu ajunsese la un nr rational.

Many experts are warning that this is just the beginning of a national battle over pi between traditional values supporters and the technical elite. Solomon Society member Lawson agrees. "We just want to return pi to its traditional value," he said, "which, according to the Bible, is three."

Multi experti au avertizat ca acesta e doar inceputul unei batalii nationale intre cei ce apara valoarea traditionala a lui pi si elita tehnica, Lawson, membru al Solomon Society de de acord. "Noi vrem doar sa ne intoarcem la valoarea traditionala a lui pi", spune el, "care cf Bibliei este trei"

Am banuit imediat ce am recitit emailul ca e vorba de o farsa si am apelat din nou la Google, de data Search. Iata ce am gasit, traducerea urmeaza dupa textul in engleza:

Alabama legislature changes the value of Pi

This is one of our very favorite hoaxes:

The April 1998 edition of the New Mexicans for Science and Reason (NMSR) newsletter did include a parody titled "Alabama Legislature Lays Siege to Pi."

This article told the story of how the Alabama state legislature supposedly voted to change the value of the mathematical constant pi from 3.14159 to the round number of 3.

The article was posted to a newsgroup on April 1, 1998, and that evening, the author of the article posted a confession to the newsgroup of his April Fool's prank.

However, the original article spread like wildfire over the Net. Alabama legislators were bombarded with scientists and others who protested the fake law.

Many variants of this hoax claimed that the Alabama state legislature redefined the value of pi in order to bring it in line with "traditional values."

The hoax claims that the Solomon Society, a traditional values group, instituted a letter-writing campaign to members of the Alabama state legislature to return pi to its traditional value, which they claimed, according to the Bible, is the whole number three.

Our favorite part of this hoax is that although it is completely bogus, it is similar to a real event that happened in 1897. The Indiana House of Representatives did, in fact, unanimously pass a resolution redefining the value of pi to 3. However, this bill did not become law -- it died in the Indiana Senate.

Shall we repeal the law of gravity next? ;-)

Legislatura din Alabama schimba valoarea lui pi.

Aceasta e una din farsele noastre favorite.

In Aprilie 1998 a editie a newsletter-ului New Mexicans for Science and Reason (NMSR) a inclus o parodie intitulata "Legislatura din Alabama porneste asediul asupra lui Pi."

Acest articol a spus povestea modului în care se presupune că legislatura statului Alabama a votat pentru a modifica valoarea constantei matematice pi de la 3.14159 la numărul rotund de 3.

Articol a fost postat de un grup de ştiri la 1 aprilie 1998, şi seara, autorul articolului a postat o confesiune la acest grup de ştiri spunand ca e vorba de o farsa de 1 Aprilie.

Cu toate acestea, articolul original s-a răspândit ca un incendiu pe net. Legislatorii din Alabama au fost bombardati de oamenii de ştiinţă şi alţii care au protestat impotriva falsei legi.

Multe variante ale acestei păcăleli au afirmat că legislatura statului Alabama a redefinit valoarea lui PI, pentru a se alinia la "valorile traditionale."

Pacaleala susţine că societatea Solomon, un grup care apara valorile tradiţionale, a instituit o campanie de scrieri de scrisori catre membrii legislaturii statului Alabama pt a reveni la valoarea tradiţionala a lui pi, care au susţinut ei, potrivit Bibliei, este numărul întreg trei.

Parte noastra preferata din acest farsă este că, deşi este complet falsa, este similara cu un eveniment adevărat care s-a întâmplat în 1897. Casa Reprezentanţilor din Indiana a trecut de fapt în unanimitate o rezoluţie care redefinea valoarea pi la 3. Cu toate acestea, acest proiect de lege nu a devenit lege - a murit în Senatul din Indiana.

Vom abroga legea gravitaţiei în continuare? ;-)

2 comentarii:

Anonim spunea...

pentru ca nu pot folosi emailul, din cauze necunoscute mie, o simpla utilizatoare de internet, permiteti-mi sa va urez Sarbatori fericite, sanatate si numai bucurii, alaturi de cei dragi! Paste fericit! Bianca

Viorica spunea...

Paste fericit si tie.
Ce-mi doresti tu mie iti doresc si eu tie.