luni, 30 aprilie 2012

Interesting Story (Cinci povesti coreene)

Zilele trecute am dat peste un text in coreeana care, in traducerea lui Google avea chiar acest titlu, Interesting story. Fiind oarecum la curent (gratie serialelor urmarite cu atentie) cu cateva povesti coreene am incercat sa pricep ceva din galimatia oferita de masina de tradus. Acum trebuie sa specific ca nu numai masina e de vina, cand un text este scris clar si fara typo masina ofera la randul ei o traducere clara si cat se poate de coerenta, nu ca cea de mai jos (si va rog, daca nu aveti rabdare sa cititi traducerea automata, citit macar rezumatul povestilor identificate de mine in text, care urmeaza ceva mai jos)


[Interesting story]

Dragon King: suddenly the head of the group can not be good .... kulreokkulreok. I think somehow got caught on a cold ....
Tortoise: the king is okay? The rabbit liver cold tells me .....
Dragon King: Well, land turtles get yours, go to the press of a rabbit liver. Kulreok
Tortoise: Hull said .... ~ ~ ~ vain (even I do not want the top ...)
----------------------- -------------------------- Land -----
Tortoise: rabbit time this year-_-Oh, where have you been! ~ _ ~ Found ~ rabbit ganjwo
Rabbit run with me ~ _ ~ a fool not to win it geobukah
Turtle: Yeah -0 -
Thus, the hare and the tortoise and hare race, drank too much before the end of a relationship and came with sleep.
Let's Give me a turtle rabbit liver and ran like crazy.
Finish, then found a rabbit and took a passing hunter.
Rabbit caught by the pond to drink water, put the rabbit degureureu rolled and sank.
Then, suddenly appeared the mountain spirits.
Mountain spirits: This is your tokkinya geumto meal? Nitokkinya two euntokkiga • This is a hare nitokkinya?
Hunter: the hare is
Mountain spirits: Oh honestly Toda! Will give to all of the rabbit ~
But they all ran away-_-rabbit;
Vase killed by angry hunters wife now has to make a living by selling bread.
At that moment!!
Tiger: I give tteokha ~ ~
anjapahmeokji
She startled enough to run and eaten by tigers spotted.
The Tigers know the address to my ID card and went home.
Tiger: Excuse me, my mom came ^ ^
Children: a lie. Not a mother's voice? Take it into your hands where.
Hand, we'll get a tiger in a loud voice, said the children!
Children: Huh? Mom's right ~ _ ~
Opened the door, came the tiger jumped afraid Come on kids climbed a tree.
Tiger: I climb on the trees gone?
Children: Apply sesame oil went up.
Growing Tigers put some sesame oil, which was well up.
Children: God. Oh, give us a bronze to give life. Drop me off to slay a rotten rope.
And ... The lift came down-_-;
Kids ride the tiger to close the door and pressed the eject button.
Two were riding a tiger!
However, beyond the garden tiger naerige doetgo rang ...
Tigers fall alone ppeoljjumhan brother dragged down and ate it.
I ascended into heaven was like a sister and a bath.
So come down to the bath was the woodcutter took the clothes!
Children 3 people to go back to heaven, fucking a younger sister married a woodcutter and unavoidable.
My sister gave birth three of the children return back to the woodcutter, he said the wing cloth.
Deer said, ... She can hold all but three would not be able to rise into the sky to eopeuni Woodman gave confidence back.
And her two sisters, one arm and his mouth up into the sky Is not to forget!
I can not stand Woodman said a word.
Wood cutter: Oh, you wicked seonnyeoya!
Fairy (sister): What!
Nymph who answers the mouth and asked the child to stop children falling stream is fearsome enough to miss the Woodman fell blind, their eyes get hurt.
Woodman was blind child's name is Chung building, and Chung jeotdongnyangeul it raised Koi.
Chung aged slip, to work for a company that has become.
Waiting to work with Chung simbongsa two. Mandawa stop falling into a river.
Simbongsa: Help ~
Monk: I saved Florida.
Simbongsa: Whew. Thank you.
Monk: You're ... so ...
Simbongsa: Wait
Monk: No,,, Why so haengjanim
Simbongsa: geotitso with you some money?
Monk. Y'all take a joke so good.
Simbongsa: I really mean it is!! Donnaenwa!
Simbongsa blind monk who threatened the money to the police was arrested and go to prison.
So I went to a meeting with Chung that two like to see the old byeonsatto, is short.
Byeonsatto: Beautiful to my modification Delano ~
Chung: No doeopnida.
Byeonsatto: with my modification deulraedu!
Chung: No doeopnida!
Byeonsatto: Have you that such a brat. Now let haok!
Then!
Assigning amhaeng chulduyo ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
Amhaeng assignable: the haok now let byeonsatto!
Policeman: Yes ~ ~
Amhaeng assignable: simcheongah. Raise your head.
Chung: Wow, Ido is Lumpur ~
They do a reunion was dancing with joy.
Then!!
12 Tintin servant like a pair of rubber shoes, which resonate tteonatda Chung.
Tracing back to the smell of rubber shoes eventually met and married happily and lived and died.
The couple had a son, two ...
Not a bad legacy to brother brother was the handing will cast out.
So the poor chest, which the tobacco and smoke.
Lot next to the ...
Doohan as mungchirang have to grab your leg was broken-_-;;
While rough surface of the cigarette as a seed treatment gives lots haejuni thanked.
Swollen seed planted jameuljatda mind.
Park planted the next day came to the place where the sky touches the stem was-_-;
The climb I saw a curious chest.
RMB giant sky and the golden goose that laid the golden egg was the father!
This is it!
The chest down the goose that lays the golden eggs has secretly became rich.
Manahjin greedy chest containing the golden goose in the stomach and baereulgalratda thought that it would be.
Geese without a gold fan-based thrusters died.
Turtles have a mourning has chest.
Turtle: What do you want it?
Chest: Is he dead goose tires screech
Turtle: This Carolina Can not you?
Chest: There you are.
,
The turtle gave it to the goose's liver by subtracting the Dragon King.
Think of a rabbit and goose liver eaten ganyira dragon king
Once a day, and had laid the golden egg!

Dar uite ca in romana povestea e si mai interesanta, atata doar ca nu se intelege nimic, si nu din cauza diferentei de cultura...

Regele Dragon: brusc şeful grupului nu poate fi bun .... kulreokkulreok. Cred că într-un fel am prins pe un frig ....Broasca testoasa: regele este bine? Ficatul rece iepure mi-a spus .....Regele Dragon:. Ei bine, broaşte ţestoase de teren ajunge ta, du-te la presa de un ficat iepure KulreokBroască ţestoasă: Hull a spus .... ~ ~ ~ zadar (chiar nu vreau partea de sus ...)------------------------------------------------- Land -----Broască ţestoasă: timp de iepure in acest an-_-Oh, în cazul în care ai fost! ~ _ ~ ~ S-au găsit de iepure ganjwoIepure alerga cu mine ~ _ ~ nu un prost să-l câştige geobukahBroască ţestoasă: Da -0 -Astfel, iepurele şi broasca ţestoasă şi iepurele cursa, a băut prea mult înainte de sfârşitul unei relaţii şi a venit cu somnul.Să Dă-mi un ficat iepure ţestoasă şi a fugit ca un nebun.Finish, găsit apoi un iepure şi a luat un vanator trece.Iepure prins de iaz să bea apă, a pus iepure degureureu laminate şi sa scufundat.Apoi, a apărut brusc spiritele de munte.Rachiuri de munte: Aceasta este masa ta tokkinya geumto? Nitokkinya două euntokkiga • Aceasta este o nitokkinya iepure?Hunter: iepurele esteRachiuri de munte: Oh, sincer Toda! Va da la toate iepure ~Dar ei au fugit toţi, tot-_-iepure;Vas ucis de către soţia supărat vânători are acum de a face o viaţă prin vânzarea de pâine.La acel moment!Tiger: dau tteokha ~ ~ ㅋ ㅋ anjapahmeokjiEa a speriat suficient pentru a rula şi mâncat de tigri reperat.Tigrii ştiu adresa la cardul ID-ul meu şi sa dus acasă.Tiger: Scuza-ma, mama mea a venit ^ ^Copii: o minciună. Nu este o mama de voce? Ia-o în mâinile tale unde.De altă parte, vom obţine un tigru într-un glas tare, a spus copiilor!Copii: Huh? Mama lui dreapta ~ _ ~A deschis uşa, a venit tigru a sărit frica Haide copii urcat într-un copac.Tiger: Am urca pe copaci plecat?Copii: aplica ulei de susan au crescut.Tigrii de creştere a pus ceva ulei de susan, care a fost bine în sus.Copii: Dumnezeu. Oh, da-ne un bronz pentru a da viaţă. Aruncă-mă să-i ucidă pe o frânghie putred.Şi ... De ridicare a venit în jos-_-;Copii plimbare tigru pentru a închide uşa şi a apăsat butonul de ejectare.Doi au fost de echitatie un tigru!Cu toate acestea, dincolo de grădină tigru naerige doetgo sunat ...Tigrii intră singur frate ppeoljjumhan tras în jos şi de mâncat.Am înălţat la ceruri, era ca o soră şi o baie.Deci, vin la baie a fost tăietor de lemne a luat hainele!Copiii de 3 persoane pentru a merge înapoi la cer, nenorocita de o sora mai mica căsătorit cu un tăietor de lemne şi de neevitat.Sora mea a dat naştere trei dintre copii a reveni la tăietor de lemne, a spus el cârpă aripa.Deer a spus, ... Ea poate deţine toate trei, dar nu ar putea să se ridice în cer, pentru a eopeuni Woodman a dat încredere înapoi.Şi cele două surori, cu un braţ şi gura lui ar fi fost luate în sus, în cer departe!Eu nu pot sta Woodman a spus un cuvânt.Tăietor de lemn: Oh, voi cei răi seonnyeoya!Fairy (sora): Ce!Nimfă care răspunde gura şi a cerut copilului de a opri fluxul de copii care se încadrează de temut, este suficient pentru a pierde Woodman căzut orb, ochii lor rănit.Woodman a fost numele copilului orb este Chung clădire, şi Chung jeotdongnyangeul a ridicat Koi.Alunecare vârstă Chung, de a lucra pentru o companie care a devenit.De aşteptare pentru a lucra cu Chung simbongsa doi. Mandawa opri se încadrează într-un râu.Simbongsa: Ajutor ~Monk: am salvat Florida.Simbongsa: Poftim. Mulţumesc.Monk: Tu esti ... asa ...Simbongsa: AşteptaţiMonk: Nu,,, de ce asa haengjanimSimbongsa: geotitso cu tine ceva bani?Monk. Voi toţi să ia o gluma asa de bine.Simbongsa: Am într-adevăr înseamnă că este! Donnaenwa!Simbongsa călugăr orb, care a amenintat bani la poliţie a fost arestat şi merg la închisoare.Aşa că m-am dus la o întâlnire cu Chung că două place pentru a vedea byeonsatto vechi, este scurt.Byeonsatto: Frumos la modificarea Delano mea ~Chung: Nu doeopnida.Byeonsatto: cu deulraedu mea de modificare!Chung: Nu doeopnida!Byeonsatto: Ai că un astfel de BRAT. Acum haok!Apoi!Alocarea amhaeng chulduyo ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~Amhaeng atribuie: haok să byeonsatto acum!Politist: Da ~ ~Amhaeng atribuie: simcheongah. Ridica-ti capul.Chung: Wow, Ido este Lumpur ~Ei nu o reuniune a fost dansat de bucurie.Atunci!12 funcţionar Tintin ca o pereche de pantofi de cauciuc, care rezonează tteonatda Chung.Urmărirea înapoi la mirosul de pantofi de cauciuc în cele din urmă sa întâlnit şi sa căsătorit şi fericit a trăit şi a murit.Cuplul a avut un fiu, doi ...Nu este o moştenire rea la Brother a fost predarea se va arunca afară.Deci, piept săraci, care de tutun şi a fumului.Lot de lângă ...Doohan ca mungchirang trebuie să apuca piciorul rupt a fost de-_-;;În timp ce suprafaţa aspră de ţigară ca un tratament de seminţe oferă o mulţime haejuni mulţumit.Seminţe de umflat plantate jameuljatda minte.Parcul plantat a doua zi a venit la locul unde cerul atinge stem a fost-_-;Urcare am văzut un piept curios.RMB cer gigant şi gâsca de aur care a pus oul de aur a fost tatăl!Aceasta este!Piept în jos gasca care face ouă de aur a fost secret a devenit bogat.Piept Manahjin lacomi care conţine aur gâscă în stomac şi baereulgalratda gândit că ar fi.Gâşte fără ventilator de aur, pe bază de propulsoarele a murit.Testoasele au un doliu are piept.Broasca testoasa: Ce doriţi?Piept: E mort de gâscă ţipăt anvelopeBroască ţestoasă: Acest Carolina de nu poţi?Piept:. Nu eşti ㅠ, ㅠBroasca dat de ficat de gasca prin scăderea Regele Dragon.Gândiţi-vă de un iepure şi de ficat de gâscă mâncat ganyira Regele DragonO dată pe zi, şi a pus ou de aur!

Si acum hai sa va spun ce povesti am identificat. Intai vazand ca e vorba de o broasca testoasa si de un iepure m-am gandit imediat la fabula lui Esop cu intrecerea castigata de broasca testoasa (e drept ca in unele variante ale povestii nu se insista atat pe infatuarea iepurelui care s-a dus la culcare sigur pe viteza lui, ci pe siretenia si spiritul de intrajutorare al broastei testoase care si-a pus tovarasul sa astepte aproape de sosire si sa pretinda ca abia a ajus dupa drumul istovitor) dar ma intriga faptul ca se tot vorbea despre ficat. Si asa am ajuns sa citesc povestea iepurelui cel istet si a broastei testoase care pe scurt ar fi cam asa:

Dragon King (Regele Dragon) s-a imbolnavit si a aflat ca leacul consta in ficatul de iepure. A trimis-o pe broasca testoasa sa ii aduca un iepure si aceasta s-a conformat, reusind sa convinga iepurele sa coboare in adancul marii unde isi avea  salasul Dragonul. Iepurele, vazand ce soarta il asteapta si nefiind prea dornic sa se supuna a pretins ca nu are ficatul la el, ci undeva sus si ca il va aduce bucuros jertfa dragonului. Bineinteles ca odata ajuns sus a luat-o la goana, nu inainte de a o lamuri pe testoasa ca nu are de gand sa ii dea nimic, ca doar nu e prost.

Despre Mountain Spirit trebuie sa marturisesc ca am mari dubii ca am inteles f bine despre ce e vorba. Cica tigrul e considerat unul din spiritele muntelui si exista o poveste interesanta (un mit de fapt) intitulat Soarele si Luna in care este vorba despre doi copii, frate (Haesik ) si sora (Daesun), a caror mama venea acasa cu niste prajituri de orez. Tigrul a tot aparut in fata mamei la poalele fiecarei coline pe unde ii era drumul cerandu-i mereu prajituri, din ce in ce mai multe, pana cand femeia le-a terminat si atunci a infulecat-o. 

Biata femeie i-a spus ca o asteapta copiii acasa si atunci tigrul inca flamand s-a dus sa ii infulece si pe ei (aici prietenul meu coreean a comentat ca aflase adresa din cartea de identitate a femeii) . Ca in povestea "Caprei cu trei iezi" a lui Creanga (inspirata de povestea ruseasca a caprei cu cinci iezi) tigrul a pretins ca e mama lor. Fata, mai increzatoare, a vrut sa-i deschida usa, baiatul, mai istet (deh, confucianistii au parere f proasta despre inteligenta feminina, si din pacate nu numai ei) nu l-a lasat. Atunci tgrul si-a uns laba cu niste zahar ramas de la prajituri si a bagat-o pe crapatura usii, convingand fata sa deschida. Dar din fericire nu a avut succes sa-i si haleasca, pt ca cei doi copii au zbughit-o intr-un pom. 

Aluzia la uleiul de susan am gasit-o in alta sursa, cica labele tigrului care incerca sa se urce in copac dupa copii alunecau si atunci a fost sfatuit  de copii sa unga arborele cu ulei de susan, va dati seama cat i-a fost de folos. Dar fata i-a sugerat sa ia un topor (asa or fi fetele coreence, mai prostute) si cand si-a dat seama de greseala era prea tarziu pt ca deja tigrul a gasit un topor si a inceput sa taie copacul. Atunci copiii s-au rugat sa li se dea o franghie ca sa scape si s-au suit in cer devenind Soarele si Luna. Intai fata a fost Luna dar i-a fost frica de intuneric si atunci fratele a stat in fata ei si fata a devenit Soare. Interesant e ca si tigrul a cerut o franghie dar lui i s-a dat una putreda si s-a pravalit intr-un camp de mei si se zice ca de atunci meiul are tulpina rosie din cauza sangelui de tigru.

 Urmatoarea poveste la care se face aluzie (sau mishto, daca am inteles eu bine) e cea cu taietorul de lemne despre care am povestit pe larg in legatura cu serialul care mi-a placut atat de mult, Thorn Birds. Acum o sa povestesc pe scurt ca taietorul de lemne era asa de sarac incat nu se putea casatori dar intr-o zi a salvat un cerb urmarit de vanatori si acesta i-a spus sa mearga la lacul din padure si sa fure hainele uneia din zanele care se imbaiaza dar sa nu i le inapoieze pana nu ii face trei (dupa alta varianta patru) copii. Taietorul i-a dat insa zanei hainele ianpoi inainte de a indeplini norma de copii si ea si-a luat copiii si a zburat in cer...mai departe (re)cititi articolul anterior.

Povestea cu  Floarea de Lotus si Dragon King e frumoasa si emotionanta, de data asta fata, Shimchong, are un rol cat se poate de pozitiv, ea dand dovada de o pietate si dragoste filiala iesite din comun. Pt ca povestea e f populara in Coreea, am gasit-o si eu mai multe variante, cea mai completa, pt ca e compilata din mai multe surse pare a fi cea repovestita de Heinz Insu Feinkl. Zice povestea ca un batran orb, Simbongsa, care isi crestea singur fiica a cazut la un moment dat intr-un canal si o voce din ceruri i-a promis salvarea si vederea daca da 300 bushell (sa zicem duble, unitate de masura a volumului folosita la noi) de orez la un templu budist. El a promis asta calugarului respectiv (care apare si el in galimatia de mai sus) dar si-a dat seama ca nu are de unde da trei castroane de orez, darmite 300 duble.

In timpul asta Dragon King (again) teroriza corabierii cu furtuni napraznice promitand ca ii va lasa in pace daca va primi o fecioara ca ofranda.  Bun prilej pt fata din poveste sa dea dovada spiritului sau de sacrificiu si sa ceara sa se plateasca templului cele promise de tatal sau in schimbul ei. Fata a devenit sotia dragonului si a dus-o bine mersi in palatul sau submarin unde locuia si spiritul raposatei sale mame, dar tatal nici vorba sa-si recapete vederea. La un moment dat fetei i s-a facut dor de lumea de sus si dragonul, induiosat, a transformat-o intr-o imensa floare de lotus.

Floarea a fost culeasa de cineva si data in dar regelui, care tocmai devenise vaduv. Si au stat ei la palat multa vreme, regele admirand floarea in timpul zilei iar fata iesind noaptea din floare pt a se inroarce la loc dimineata, fara ca regele sa aiba habar de asta. Dar intr-o noapte regele, neavand somn, a intrat in camera unde stia ca era floarea si acolo a dat cu ochii de frumoasa. La nunta ce a urmat fata a cerut sa fie invitati toti orbii din imparatie. Au venit si au benchetuit toti, in afara de tatal ei care a intarziat. Cand in sfarsit s-a prezentat si el era cat pe ce sa fie aruncat pe poarta afara dar fata a auzit scandalul si l-a poftit inauntru. Spre bucuria tuturor batranul a inceput sa vada. Si nici furtuni nu au mai fost (pt un timp, presupun) Cica povestea asta se foloseste in ritualurile shamanice de vindecare, desi calugarul era budist.

Un alt nume care apare in  povestea interesanta a prietenului meu este Chung. De data avem deaface nu numai cu un fruct al imaginatiei populare ci cu o poveste adevarata,  intrata in folclor si reprezentata ca pansori (o reprezentatie artistica specific coreeana). Exista o manga precum si mai multe filme si seriale inspirate din acesta poveste devenita legenda. Mai mult decat atat in Gwanhallu, provincia North Geolla exista o destinatie turistica unde se pot vedea Ch'unhyang's Hall, un pavilion care dateaza inca din vremea regelui Sejong, Ch'unhyang's Shrine un altar care celebreaza credinta aratata de Chung Yang iubitului ei Lee Doryong precum si Wolhae House, casa mamei lui Chung Yang. 
Ch'unhyang's Hall
Ch'unhyang's Shrine
 Wolhae House
 
Povestea se petrece se pare inca inainte de 1660 si are ca eroi fiica unei foste gisaeng (varianta coreeana a gheishelor japoneze, dar cu specific coreean) Chung Yang, si fiul unui nobil, Lee Doryung. Daca pana in zilele noastre functioneaza diferenta de clasa intre tineri, daca e sa credem multele seriale pe tema Cenusaresei coreene, in acele vremuri o asemenea dragoste era chiar de neconceput.  LD o vede pe CY intr-un leagan si se indragosteste pe loc de ea. Iubirea e reciproca si cei doi se casatoresc pe ascuns. Din nefericire tatal baiatului este mutat la Hanyang (actualul Seul) si cei doi sunt nevoiti sa se desparta. 

In oras soseste Pyun Hackdo, un magistrat rau si corupt, care o terorizeaza pe biata CY cerandu-i sa devina curtezana. Ea insa refuza si e aruncata in inchisoare (si astfel in Povestea interesanta apare politistul), deasemenea e biciuita pana isi pierde cunostinta. Dar in oras s-a reintors, incognito, LD, devenit inspector, care il pedepeseste pe functionar si totul se termina cu un happy-end. Din pacate se pare ca povestea reala a fost o tragedie, VY sinucigandu-se pt ca nu avea nici o perspectiva de a mai fi impreuna cu sotul ei.

Populara trupa KPop SHINee a facut o amuzanta parodie a pansori-ului dedicat acestei povesti de dragoste, o adevarata Romeo si Julieta coreeana, cum am citit undeva.

Cat despre gasca aceea care facea oua de aur, cred ca povestea e stiuta de orice copil inca de pe vremea lui Esop. E vorba de faptul ca stapanii gastei care le daruia in fiecare zi un ou de aur au hotarat sa o taie sisa ii scoata din maruntaie toate ouale de aur pe care le mai avea inauntru, dar dupa ce au taiat-o surprise, surprise, gasca nu avea fir de aur inlauntrul ei. 

Daca am inteles eu bine finalul textului prietenului meu testoasa i-ar fi dat dragonului ficat de gasca in loc de ficat de iepure si asa s-a obtinut un ou de aur (de la dragon???) in fiecare zi...

Niciun comentariu: